Wettelijke kennisgeving

In deze juridische kennisgeving kan de gebruiker alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relatie bepalen tussen gebruikers en de verantwoordelijke voor de website die toegankelijk is via het URL-adres www.sumbox.com en die SUMBOX ter beschikking stelt aan internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische verklaring. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze Wettelijke Notitie aandachtig lezen telkens hij/zij van plan is de website te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website, of als gevolg van een wijziging in de wetgeving, jurisprudentie of zakelijke praktijk.

1.- GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON, EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Naam van de eigenaar: SUMBOX WORLDWIDE, S.L.

Geregistreerd adres: COMTE BORRELL 318, BAJOS DERECHA 08029 BARCELONA

BTW: B66707654

Telefoon contactpersoon: 687823821

E-mail: info@sumbox.com

SUMBOX is verantwoordelijk voor de Website en verplicht zich te voldoen aan alle nationale en Europese eisen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens van gebruikers.

Deze Website garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, in de Organieke Wet 3/2018, over de Bescherming van Persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en de Wet op de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel 34/2002 van 11 juli (LSSI-CE).

2.- DOEL

De Website biedt gebruikers toegang tot informatie en diensten van SUMBOX aan geïnteresseerde personen of organisaties.

Toegang tot en gebruik van de Website verleent de voorwaarde van gebruiker van de Website (hierna de “Gebruiker”) en houdt aanvaarding in van alle voorwaarden in deze Wettelijke Notitie en de wijzigingen ervan. De levering van de websitedienst is beperkt tot de tijd dat de Gebruiker verbonden is met de Website of met een van de diensten die via de Website worden geleverd. Daarom moet de Gebruiker deze Wettelijke Notitie aandachtig lezen telkens hij/zij de Website wil gebruiken, aangezien de Website en de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze Wettelijke Notitie kunnen worden gewijzigd.

3.- TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1.- De toegang tot en het gebruik van de website is gratis. De toegang tot de website is gratis voor de gebruikers, met uitzondering van de verbindingskosten via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd.

3.2.- Gebruikersregistratie. In het algemeen is voor toegang tot en gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie door gebruikers vereist.

3.3.- De gebruiker garandeert en is in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren bij te werken. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

In het geval van kinderen jonger dan dertien jaar is toestemming van de ouders of voogd vereist voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

In geen geval worden gegevens over de professionele of financiële situatie of de persoonlijke levenssfeer van andere gezinsleden bij de minderjarige verzameld zonder zijn of haar toestemming. Als je jonger bent dan dertien jaar en deze website hebt bezocht zonder je ouders hiervan op de hoogte te stellen, moet je je niet registreren als gebruiker.

Deze website respecteert en beschermt de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Als gebruiker moet je weten dat je rechten gegarandeerd zijn.

4.- INHOUD VAN DE WEBSITE

De taal die door de eigenaar op de website wordt gebruikt is Spaans. SUMBOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet begrijpen van de taal van de website door de gebruiker, noch voor de gevolgen daarvan.

SUMBOX mag de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, verwijderen en veranderen binnen de website, zoals de manier waarop ze toegankelijk zijn, zonder enige rechtvaardiging en vrij, en zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die deze kunnen veroorzaken voor gebruikers.

Het is verboden om zonder toestemming van SUMBOX de inhoud van de website te gebruiken voor het promoten, contracteren of verspreiden van reclame of informatie van zichzelf of van derden, of om reclame of informatie te versturen met behulp van de diensten of informatie die ter beschikking worden gesteld aan de gebruikers, ongeacht of het gebruik al dan niet gratis is.

De links of hyperlinks die derden opnemen in hun webpagina’s, gericht naar deze website, dienen voor het openen van de volledige webpagina en mogen niet direct of indirect valse, onjuiste of verwarrende aanduidingen bevatten, noch aanleiding geven tot ontrouwe of ongeoorloofde acties jegens SUMBOX.

5.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend bij SUMBOX berust, met inachtneming van alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

6.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zowel de toegang tot de website als elk niet-consensueel gebruik van de informatie op de website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. SUMBOX is niet aansprakelijk voor de gevolgen of schade die kan voortvloeien uit een dergelijke toegang of een dergelijk gebruik. SUMBOX is niet verantwoordelijk voor veiligheidsfouten die kunnen optreden of voor schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem (hardware en software) van de gebruiker of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:

– de aanwezigheid van een virus in de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van de website.

– een storing in de browser.

– en/of het gebruik van verouderde versies ervan.

SUMBOX is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de in de website opgenomen hyperlinks voor het openen van andere websites. Noch garandeert het de bruikbaarheid van deze links, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker toegang kan hebben via deze links, noch voor de goede werking van deze websites.

SUMBOX is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die de computersystemen of apparatuur van gebruikers aantasten of kunnen aantasten bij toegang tot haar website of andere websites waartoe via links op deze website toegang is verkregen.

7.- GEBRUIK VAN “COOKIE”-TECHNOLOGIE

De Website kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken die vallen onder de bepalingen van het Cookiesbeleid, dat te allen tijde toegankelijk is en de vertrouwelijkheid en privacy van de gebruiker respecteert, en dat integraal deel uitmaakt van deze juridische kennisgeving.

8.- NAVIGATIE

Internetservers kunnen niet-identificeerbare gegevens verzamelen, waaronder IP-adressen en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Uw IP-adres wordt automatisch opgeslagen in de toegangslogs en alleen om de doorvoer via internet mogelijk te maken, en het is noodzakelijk dat uw computer dit IP-adres opgeeft wanneer u op internet surft om communicatie mogelijk te maken. Evenzo kan het IP-adres worden gebruikt om statistieken te maken, op geanonimiseerde wijze, over het aantal bezoekers van deze website en hun herkomst, op een manier die volledig transparant is voor hun browsen.

9.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De gebruiker weet en aanvaardt dat alle inhoud en/of andere elementen van de website eigendom zijn van SUMBOX en verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van SUMBOX en/of derden te respecteren. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan dient uitsluitend een privé-karakter te hebben.

Ieder ander gebruik dat het kopiëren, reproduceren, distribueren, transformeren, openbaar maken of iedere andere soortgelijke handeling van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website inhoudt, is uitsluitend voorbehouden aan SUMBOX en derhalve mag geen enkele gebruiker deze handelingen verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUMBOX.

10.- TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze juridische kennisgeving wordt geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. SUMBOX en de gebruikers, die uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie die hen toekomt, onderwerpen zich aan de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de gebruiker voor elk geschil dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat het adres van de gebruiker zich buiten Spanje bevindt, stemmen SUMBOX en de gebruiker ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie.